Over deze website

1. Disclaimer

1.1. Toepassing

Deze website (www.xtremexperience.be) wordt beheerd door Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

De Schorre kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Xtreme Xperience. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst van De Schorre die telefonisch kan bereikt worden op het nummer 03 880 76 11.

Alhoewel De Schorre zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert De Schorre niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert De Schorre een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je De Schorre contacteren op volgend e-mailadres: info@provincieantwerpen.be.

1.3. Aansprakelijkheid

De Schorre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. De Schorre verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

De Schorre kan evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

1.4. Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden, … worden door het auteursrecht beschermd.

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van De Schorre, is strikt verboden zonder haar schriftelijke en voorafgaande toestemming.

1.5. E-mailverkeer

Op elke e-mail van De Schorre is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Schorre is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

2. Privacybeleid

2.1. Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door De Schorre. Door deze website of onze mobiele applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de diensten  en het wifi-netwerk aangeboden door De Schorre ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop De Schorre gegevens verzamelt.

2.2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy[1].

De Schorre verbindt er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

[1] Tot 24/05/2018 vormen de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy.  Vanaf 25/05/2018 zal die vervangen worden door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

2.3. Verzameling van de gegevens

De Schorre kan je contactgegevens, zoals adres, e-mail, telefoonnummer, enz., verzamelen via contactformulieren, enquêtes, wedstrijden,  nieuwsbrieven, sociale media, cookies, doorklikgedrag, e-mails, navigatiegegevens,…

Wanneer je het publiek beschikbare wifi-netwerk van De Schorre gebruikt, dan houdt De Schorre volgende gegevens bij gedurende 6 maanden.

  • MAC-adres van je toestel
  • IP-adres (die wij zelf uitreiken)
  • Websites die je bezoekt (enkel de domeinen, niet de pagina’s zelf)
  • Tijdstip van het bezoek

2.4. Verwerking van de gegevens

a)     De verantwoordelijke voor de verwerking

De persoonsgegevens die verzameld worden, worden opgenomen in het adressenbestand van De Schorre – de groep provincie Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0207.725.597).

b)     Doeleinden voor de verwerking

De Schorre verzamelt  je persoonsgegevens voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld voor het voeren van correspondentie, het verstrekken van informatie door middel van nieuwsbrieven of wanneer je een contact- of aanvraagformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden je gegevens gebruikt voor de beantwoording of afhandeling van je vraag.  Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.  De rechtsgrond om je persoonsgegevens te verwerken (toestemming van de betrokkene, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang) is afhankelijk van de vooropgestelde doeleinden.

2.5. Bewaartermijn van de gegevens

De Schorre bewaart je gegevens niet langer dan nodig. De Schorre bewaart je gegevens zolang zij je er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid. Daarna worden je gegevens verwijderd.

2.6. Overdracht aan derde partijen

De Schorre zal je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van De Schorre. De Schorre beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel doet De Schorre een beroep op een externe verwerker.  Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden.  Indien dit gebeurt, zal De Schorre er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De Schorre legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers.  Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

2.7. Rechten met betrekking tot je gegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je volgende rechten die je kan uitoefenen:

A. Recht op inzage

Je hebt een recht op inzage van de gegevens die je aanbelangen.

B. Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens toch onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

C. Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval wanneer:

  • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
  • de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;

Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. De Schorre heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

  • de naleving van een wettelijke verplichting;
  • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

D. Recht op beperking van de verwerking

In welbepaald gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit is onder meer het geval wanneer:

  • je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die De Schorre nodig heeft om die juistheid te controleren; en
  • je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

E. Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door De Schorre rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

F. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid van De Schorre is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

G. Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door De Schorre op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken.

H. Tot wie kan je je richten?

Om je rechten uit te oefenen, volstaat het dat je een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een kopie van de voorkant van je identiteitskaart per post of via mail verstuurt aan:

Provincie Antwerpen
T.a.v. Katty Scholdis (DPO) – Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen

e-mail: informatieveiligheidsconsulent@provincieantwerpen.be

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal De Schorre zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. De uitoefening van je rechten is kosteloos.

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

2.8. Profilering voor marketing doeleinden

Profilering kan omschreven worden als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking het individu te evalueren, in het bijzonder om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot zijn/haar persoonlijke voorkeuren en interesses.

Het is mogelijk dat De Schorre je persoonsgegevens verwerkt voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, modellen en profielen, en dit voor de doeleinden vermeld in 3.4.

In de mate van het mogelijke gebruikt De Schorre enkel anonieme of gepseudonomiseerde gegevens voor profilering.

2.9. Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website

Naast het gebruik van cookies registreert De Schorre gegevens wanneer de website wordt bezocht en gebruikt. Deze informatie wordt naar best vermogen geanonimiseerd en enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren. In sommige gevallen kunnen gegevens, al dan niet verkregen worden via een derde partij.

Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot: het IP-adres van de bezoeker en de datum en tijd waarop een pagina opgevraagd wordt, uitgevoerde zoekopdrachten en of ze al dan niet een correct resultaat opleverden, aantal keren dat een bestand gedownload werd, …

Voor de verzameling van deze gegevens maakt De Schorre gebruik van zowel standaard gebruikslogboeken van de website als systemen van derden: Google Analytics.

2.10. Op de hoogte blijven van wijzigingen aan deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Daarom nodigen wij je uit om online de meest recente versie van deze privacyverklaring te raadplegen.